Medisineringsskjema/ Avtale om legemiddelhåndtering

Foreldrene er ansvarlig for barns medisinering. Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig.

 

Dersom barnehagen skal utføre legemiddelhåndtering på vegne av foreldrene skal det foreligge en skriftlig avtale om medisineringen, hvor det skal fremkomme hvilke ansatte det er som skal administrere medisineringen. Dette gjelder både medisinering av forbigående og langvarig karakter.

 

Handling:

Før personalet i barnehagen kan påta seg legemiddelhåndtering, må barnets foreldre levere en legemiddeloversikt.

  • De ansatte som påtar seg legemiddelhåndtering, skal ha opplæring og informasjon fra barnets foreldre og/eller behandlende lege. Ved behov skal legen utarbeide en skriftlig veiledning.
  • Daglig leder kan avgjøre at personalet ikke skal delta i legemiddelhåndteringen, dersom det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring

 

Legemiddeloversikt:

  • Ved avtale om legemiddelhåndtering skal det foreligge en legemiddeloversikt der alle legemidler som barnet skal ha mens det oppholder seg i barnehagen er oppført med navn, styrke og dose. Det skal også angis til hvilket tidspunkt legemiddelet skal gis og hvilke observasjoner ansatte må gjøre.
  • Det er foreldrenes ansvar å sikre at opplysningene på legemiddeloversikten er korrekte, og oppdatere legemiddeloversikten ved endringer i legemiddelhåndteringen. Foreldrene skal derfor signere på legemiddeloversikten.
  • Ved uklarheter eller usikkerhet, kan barnehagen be om at behandlende lege kvalitetssikrer legemiddeloversikten.

 

Alle skjemaene som skal fylles ut ved eventuell medisinering finner dere her:

Avtale om legemiddelhåndtering

Mottak av legemidler 1

Legemiddeloversikt 2

Signaturskjema for ulevering av legemidler 3

Signaturskjema for ulevering av A og B preparater 4