Pedagogisk profil

Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia, men har også blitt et begrep som står for den pedagogiske filosofien som i drøyt 50 år har blitt utviklet i byens kommunale barnehager. Den pedagogiske filosofien fra denne lille byen har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden. Diktet ”Et barn har hundrespråk” ble skrevet av Loris Malaguzzi som i mange år var sjef for de kommunale barnehagene i Reggio Emilia. Diktet uttrykker grunnleggende tanker i den pedagogiske filosofien.

Den pedagogiske filosofien er forankret i en dyp humanistisk livsholdning som bygger på en sterk tro på menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet, samt en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente med en sterk iboende drivkraft etter å utforske verden.

Fire grunnverdier:

Subjektivitet: Rett til å være. Hvert individ er unikt, barnet skal få være subjekt i sitt eget liv.

Gjensidighet: Rett til å være i relasjon. Relasjon og samspill er grunnleggende for at læringsprosesser skal oppstå.

Delaktighet: Rett til å medvirke, bli påvirket, inkludert og involvert.

Læring: Rett til å oppdage, konstruere, skape ferdigheter og kunnskap.

Rommet som den tredje pedagog
Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i barnehagen som en viktig ressurs og vi liker å tenke på rommet som "den tredje pedagog". Vi vil skape rom som inspirerer og stimulerer barna til kreativitet, utforskning, lek og læring. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger.

Pedagogisk dokumentasjon
Vi jobber på en utforskende og prosjektbasert måte, og bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å dokumentere individuelle og gruppebaserte læreprosesser. Denne arbeidsmetoden krever at pedagogene hele tiden er til stede med barna, tar del i deres prosesser i lek og prosjektbasert arbeid. Gjennom refleksjon sammen med barn og pedagoger, hjelper dokumentasjonen oss til å føre det pedagogiske arbeidet videre.

Vårt utgangspunkt er en stor interesse for å forstå og lære å kjenne barna. Gjennom pedagogisk dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre det enkelte barns kompetanse, men også den kompetansen en gruppe barn sammen kan skape. Gjennom å se på barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barna får utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet sammen med andre barn og voksne.

Loris Malaguzzi har sagt: ”Jeg tror at det som best sammenfatter vår virksomhet er utforskning og delaktighet”.

Vi har tro på at man gjennom å bekrefte barnas individualitet og rettigheter på sikt kan forandre verden i en mer demokratisk retning.

Dette er en pedagogikk som stadig fornyes og utvikles, med barnas behov som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnets raske endringer. Derfor står ikke Reggio Emilia for et pedagogisk program som man kan overta eller kopiere. Men man kan inspireres av grunntankene og filosofien, for så å utvikle dette med utgangspunkt i egne forutsetninger.