Vedtekter for Hebekkskogen Sa og Hebekkskogen barnehage

 

 

 

 

Vedtekter for Hebekkskogen SA.

 

Innholdsfortegnelse

 1. Navn og forretningssted
 2. Formål
 3. Andelshavere
 4. Omsetning av andel
 5. Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.
 6. Årsmøte
 7. Årsmøtets oppgaver
 8. Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll
 9. Ekstraordinært årsmøte
 10. Styret

-styrets sammensetning

-styrets arbeidsform

-styrets arbeidsoppgaver

 1. Daglig leder og personale
 2. Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.
 3. Foreldreråd
 4. Revisor
 5. Bruk av årsoverskudd
 6. Oppløsing og avvikling

Vedtekter for Hebekkskogen barnehage etter barnehageloven §7.

 1. Eierforhold
 2. Medlemskap
 3. Formål
 4. Opptaksmyndighet
 5. Opptakskrets og opptakskriterier
 6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
 7. Klageadgang vad avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
 8. Fastsettelse av foreldrebetalingen
 9. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7
 10. Leke- og oppholdsareal
 11. Åpningstid og ferie
 12. Leie av barnehagen
 13. Taushetsplikt
 14. HMS
 15. Ansvar
 16. Mislighold

 

 

 

 

Vedtekter for Hebekkskogen SA

 1. Navn og forretningssted

Andelslaget navn er Hebekkskogen SA. Andelslaget ligger i Ski kommune. Andelslaget er et samvirkeforetak, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemsstall.

 1. Formål

Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Ski til beste for andelshavere.  Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

 1. Andelshavere

Hebekkskogen SA er åpent for foreldre/ foresatte til barn som bor i Ski kommune. Medlemskap oppnås gjennom søknad til barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert innen 14 dager etter aksept. Dersom andelen ikke innbetales innen fristen, mister man plassen og opparbeidet ansiennitet. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontingent i andelslaget.

Styret kan i enkelte saker vurdere søknader fra foreldre i andre kommuner enn Ski.

Hver andel lyder på kr 2.500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

 1. Omsetning av andel

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass.

Andelen kan ikke omsettes, men kan kreves innløst. Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn og mellom søsken som har plass i barnehagen. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder innen 14 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen. Plassen og andelen kan sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.  Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart. For oppsigelse etter 31.01 med virkning fra 01.05, må foreldrebetaling skje til og med juni måned.

Ved utmelding/innløsing av andel skal andelsinnskuddet utbetales til andelshaveren før andelen overdras til ny andelshaver.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor andelslaget, kan andelslaget ved styret gi andelshaveren irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon skal styret kreve innløsning av andelen. Andelshaver har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen og om fristen for andelshavere til å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Frist for den ekskluderte til å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet er 1 måned etter at andelshaver mottok melding om eksklusjonsvedtaket.

 1. Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Den enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

 1. Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av eierstyret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne må være sendt eierstyret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal sendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra eierstyret ut.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt. En andelshaver kan kun representere en annen andelshaver ved fullmakt.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Møteleder har ansvaret for at det blir ført protokoll.

Det skal føres liste over andelshavere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, før det foretas avstemming i noen saker.

 1. Årsmøtets oppgaver.

Eierstyret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
 2. Eierstyrets årsmelding.
 3. Godkjenning av regnskap og orientering om budsjett.
 4. Valg av styremedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt.
 5. Valg av regnskapsfører og revisor.
 6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
 7. Eventuelt forslag til oppløsning.
 8. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

 1. Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll.

Hver andel har en stemme. Andelshavere som skylder mer enn 2 måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Møtelederen er styreleder eller den styret har pekt ut. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer som innebærer

 1. vesentlige endringer av andelslagets formålsbestemmelse
 2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene
 3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i andelslaget
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5. avgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

 1. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av eierstyret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tidel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Bare den eller de sakene som foranlediger innkallingen skal behandles. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

 1. Eierstyret

Andelslaget ledes av eierstyret, som er andelslagets kontrollorgan og høyeste myndighet mellom årsmøtene. Eierstyret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvar for barnehagen. Eierstyret har ansvar for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Det tillegges eierstyret å tolke Hebekkskogen SAs vedtekter mellom årsmøtene.

Barnehagens daglige leder er eierstyrets representant i barnehagen.

Eierstyrets sammensetning:

      Eierstyret skal bestå av minst 3 personer og maksimalt 7 personer som velges på årsmøtet.    

      Styremedlemmer, inkludert styreleder, velges for en periode på 2 år av gangen. Det skal

      tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort

      tid. Det skal aldri være mer enn halvparten av styremedlemmene til valg samtidig. Det

      tilstrebes at begge kjønn er representert i styret.

 

      Eierstyret konstituerer seg selv. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller  

      dersom minst halvparten av styret krever det.

 

Eierstyrets arbeidsform:

Eierstyrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under eierstyret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at eierstyret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Eierstyret skal behandle saker i møte, hvis ikke eierstyrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Eierstyrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger eierstyret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke annet er bestemt av eierstyret i den enkelte sak.

Eierstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller med på saksbehandlingen. Eierstyret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av eierstyret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og eierstyrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i eierstyrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for eierstyrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Eierstyrets arbeidsoppgaver:

 • Eierstyret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert
 • Eierstyret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning
 • Eierstyret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Eierstyret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med eierstyrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Eierstyret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn og gebyr for manglende dugnad.
 • Eierstyret fastsetter styreleders honorar.
 • Eierstyret ansetter daglig leder.
 • Eierstyret ansetter øvrig personale etter innstilling fra daglig leder. Eierstyret kan gi daglig leder fullmakt til å foreta ansettelser. Daglig leder må da rapportere til eierstyret så snart som mulig.
 • Andelslaget forpliktes utad av eierstyret ved underskrift av eierstyrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Eierstyret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
 • Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Eierstyret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jfr. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem.
 • Eierstyret utarbeider instruks for daglig leder og personalet.
 • Eierstyret skal utarbeide en styreinstruks, samt instruks til SU og foreldrerepresentantene.

 

 1. Daglig leder og personale

Barnehagens daglige leder ansettes av eierstyret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for utøving av internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg eierstyret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for og myndighet til å ta opp barn i løpet av barnehageåret etter gjeldende regler i tillegg til hovedopptak.

Daglig leder rapporterer til eierstyret. Eierstyret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir eierstyret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi en slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av eierstyrets medlemmer.

Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra daglig leder, med mindre eierstyret har gitt daglig leder fullmakt til å foreta ansettelser.

 1. Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt til lokalsamfunnet.

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
 2. Samarbeidsutvalget skal være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dugnad.
 3. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
 4. Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer, med 2 representanter valgt av og blant Foreldrerådet, 2 valgt av og blant de ansatte og 2 valgt av og blant Eierstyret. Representantene velges for et år av gangen.
 5. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 6. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal fremgå av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, eierstyret, daglig leder og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Samarbeidsutvalget er underlagt eierstyret.

 1. Foreldreråd

Foreldreråd skal fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
 2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.
 3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
 4. Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
 5. Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med årsmøtet. Foreldrerådets hovedmøte avholdes ved barnehageårets begynnelse, senest innen utgangen av september.
 6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal fremgå av protokollen, likså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, eierstyret, daglig leder og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 1. Revisor

Andelslaget skal ha revisor. Revisor skal påse at regnskapet blir ført forsvarlig og i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor skal avgi skriftlig revisjonsberetning til årsmøtet. Revisor får godkjent dugnadstimer hvis han/hun er forelder/foresatt i barnehagen.

Revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør frem til en ny revisor velges.

 1. Bruk av årsoverskudd.

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.

 1. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøtet, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter eierstyret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal andelslagets gjeld først dekkes. Deretter lønn til de ansatte, og til slutt skal andeler utbetales. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra Ski kommune.

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregisteret at foretaket er endelig oppløst.

 

 

 

 

 

Vedtekter for Hebekkskogen barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

 1. Eierforhold

Hebekkskogen barnehage er et samvirkeforetak. Barnehagen eies og drives av Hebekkskogen SA.

 1. Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas foreldre/foresatte. Barnehagens hovedsatsingsområde er natur og miljø.

Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

 1. Medlemskap

Barnehagen er åpen for medlemmer av Hebekkskogen SA. Det betales en andel per barn som er tilbudt plass.

 1. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 1. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 år og frem til skolestart. Plass i barnehagen forutsetter medlemskap i Hebekkskogen SA.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

 1. I henhold til barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, rett til prioritert opptak i barnehage.
 2. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 3. Barn av eierstyret.
 4. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen.
 5. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.
 6. Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning mht. alder og kjønn.
 7. Barn i barnehagens nærmiljø.
 8. Ved opptak følges for øvrig ansiennitetsprinsippet, regnet etter foreldrenes medlemskap i laget så fremt dette er forsvarlig med hensyn til barnegruppens sammensetning.

Dersom to barn står likt og er påført venteliste (samme dag - likt kønummer), skal opptak avgjøres ved loddtrekningsom foretas av daglig leder og SU-leder. Klage på opptaket skal rettes til Ski kommune.

Ufødte barn kan ikke påføres venteliste.

Det skal være mulig å ha delt plass, men det er en forutsetning at den andre delen blir fullt utnyttet av andre, slik at det til sammen utgjør en hel plass.

Barn som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Når et barn slutter i barnehagen skal andelen tilbakeføres til andelslaget og plassen disponeres etter regler i vedtektene.

Utleie av plasser kan forekomme for et begrenset tidsrom dersom særlige tungtveiende grunner skulle tilsi at dette er rimelig. Slike grunner kan for eksempel være at barnets forsørger mister sin økonomiske forsørgelsesevne. Utleie avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen. Utleieplasser skal tilbys det barn som har best prioritet etter reglene om opptak.

Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 1. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen. Plassen og andelen skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Tilbakebetaling av andelskapitalen gjøres av eierstyret når andelen er solgt videre til ny andelseier. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 31. januar med virkning fra 1.mai, medfører at foreldrebetaling må skje til og med juni måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Eierstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

 1.  Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet, jfr. barnehageloven § 13, kan klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for Ski kommune og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet frem til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477).

 1. Foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av eierstyret.

Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis hver måned. Juli er betalingsfri måned.

Ved fravær må avgiften betales. Det regnes som fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferier. Ved lengre fravær, permisjoner og lignende, må avgiften også betales, dog ikke matpenger.

Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende satser.

Ved mer enn 2 måneders overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister andelshaveren omgående plassen og andelsinnskuddet. Det sendes ut en purring før varsel om oppsigelse av plassen blir sendt ut. For sen betaling belastes med et gebyr etter gjeldende satser og påføres neste regning. Andelen tilfaller barnehagen og plassen tildeles videre etter gjeldende opptakskriterier.

 1. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehagelovens § 7

I henhold til barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i denne anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

-          Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr- og matpenger.

 

-          Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning.

 

-          Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente jfr. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

-          Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 10 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer, begrenset oppad til 10 timer.

 

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 300,- per misligholdte time.

 

 1. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er av Ski kommune fastsatt til 4,0 kvm per barn over 3 år og 5,5 kvm for barn under 3 år.

Styret kan endre denne bestemmelsen, dog gjelder til enhver tid barnehagelovens bestemmelser.

 1. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag. Barnets oppholdstid i barnehagen skal, av hensyn til barnet, ikke overskride 9,5 timer per dag, alternativt 47,5 timer per uke.

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Utover åpningstiden må de ansatte betales overtid. Dagligleder ilegger et gebyr på kr 5oo, - for hvert påbegynte kvarter etter kl. 17.00 som barna fremdeles er i barnehagen. Har foreldrene særskilte årsaker til forsinkelsen kan man søke SU om å få ettergitt gebyret. Ved gjentatte overtredelser kan det føre til oppsigelse av barnehageplass

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, julaften og nyttårsaften. Barnehagen er åpen til kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, men ved mindre enn 8 barn holdes barnehagen stengt. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året. Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30.

Fri minimum tre virkedager sammenhengende kan regnes som feriedager dersom det er meddelt barnehagen en uke i forkant.

Foresatte skal innen 30. april gi beskjed om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

Eierstyret kan endre åpningstidene dersom spesielle forhold tilsier det, for eksempel i forbindelse med ferie og fridager.

 1. Leie av barnehagen

Andelshavere har anledning til å leie barnehagen utenom åpningstiden for kr 300,- per gang.

Det er ikke lov til å nyte alkohol i barnehagens lokaler. Dispensasjon fra dette må søkes skriftlig hos eierstyret. Røyking og snusing skal kun foregå på anviste plasser utenfor barnehagen. Barnehagen må ryddes og vaskes etter bruk. Dersom noe blir ødelagt, må dette erstattes. For øvrig gjelder de til enhver tid skrevne regler for leie av barnehagen.

 1. Taushetsplikt

For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter barnehageloven § 20 sammenholdt §§ 21 og 22, reglene om taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 til 13f tilsvarende.

 1. HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Eierstyret kan endre denne bestemmelsen. Daglig leder er ansvarlig for utøving av internkontrollen.

 1. Ansvar

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Levering og henting er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger/henter barnet til barnehagen må ikke forlate barnet/barnehagen før det har vært i kontakt med personalet.

Barnet skal hentes av en voksen som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Andelslaget/barnehagen har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Eierstyret er pålagt å tegne ansvarsforsikring for barna.

 

 1. Mislighold og eksklusjon

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge andelslagets og barnehagens vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrebetalingen til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barnet skal utmeldes. Det skal først gis et skriftlig varsel fra styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan Eierstyret med alminnelig flertall ekskludere medlemmet.

Eierstyret kan i slike tilfeller kreve innløsning av andelen med øyeblikkelig virkning.

 

 

Vedtektene er revidert 13.01.2014.